મડ્ડી બડ્ડી પોપકોર્ન / Muddy Buddy Popcorn

મડ્ડી બડ્ડી પોપકોર્ન / Muddy Buddy Popcorn

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

મડ્ડી પોપકોર્ન માટે :

ફોડેલી પોપકોર્ન ૧ કપ

ડાર્ક ચોકલેટ ૧૦૦ ગ્રામ

મિલ્ક ચોકલેટ ૧૦૦ ગ્રામ

ખારી સીંગ ૧/૨ કપ

(ફોતરા કાઢેલી અને પીસેલી)

 

બડ્ડી પોપકોર્ન માટે :

ફોડેલી પોપકોર્ન ૧ કપ

વ્હાઇટ ચોકલેટ ૨૦૦ ગ્રામ

ઓરીયો કૂકીસ ક્રંબ ૧/૨ કપ

 

રીત :

મડ્ડી પોપકોર્ન માટે :

એક ડબલ બોઈલર માં ડાર્ક ચોકલેટ અને મિલ્ક ચોકલેટ લો અને ધીમા તાપે ગરમ કરી, ઓગાળી લો.

 

ઓગળી જાય એટલે તાપ પરથી ડબલ બોઈલર હટાવી લો.

 

ફોડેલી પોપકોર્ન ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરીને ચોકલેટથી કોટ કરી લો.

 

પીસેલી ખારી સીંગ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, એક સર્વિંગ પ્લેટ કે સર્વિંગ બાઉલમાં ગોઠવી દો.

 

કમ સે કમ ૧૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

મડ્ડી પોપકોર્ન તૈયાર છે.

 

ફ્રીજમાં ઠંડી કરેલી ખવડાવો.

 

બડ્ડી પોપકોર્ન માટે :

એક ડબલ બોઈલર માં વ્હાઇટ ચોકલેટ લો અને ધીમા તાપે ગરમ કરી, ઓગાળી લો.

 

ઓગળી જાય એટલે તાપ પરથી ડબલ બોઈલર હટાવી લો.

 

ફોડેલી પોપકોર્ન ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરીને ચોકલેટથી કોટ કરી લો.

 

ઓરીયો કૂકીસ ક્રંબ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, એક સર્વિંગ પ્લેટ કે સર્વિંગ બાઉલમાં ગોઠવી દો.

 

કમ સે કમ ૧૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

બડ્ડી પોપકોર્ન તૈયાર છે.

 

ફ્રીજમાં ઠંડી કરેલી ખવડાવો.

 

બચ્ચા પાર્ટી ને મડ્ડી બડ્ડી પોપકોર્ન ખવડાવો, મોજ કરાવો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 0 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

For Muddy Popcorn:

Popcorn popped 1 cup

Dark Chocolate 100 gm

Milk Chocolate 100 gm

Salted Roasted Peanuts ½ cup

(crushed and de-husked)

 

For Buddy Popcorn:

Popcorn popped 1 cup

White Chocolate 200 gm

Oreo Cookies crumb ½ cup

 

Method:

For Muddy Popcorn:

Take Dark Chocolate and Milk Chocolate in a double boiler. Melt it on low flame. When melted, remove the double boiler from the flame. Add Popcorn and mix well to coat all Popcorn well coated with Chocolate. Add crushed and de-husked Salted Roasted Peanuts and mix well. Set it in a serving plate or a serving bowl.

 

Refrigerate it for at least 10 minutes.

 

Serve Fridge Cold for MUDDY Taste of Chocolaty Popcorn.

 

For Buddy Popcorn:

Take White Chocolate in a double boiler. Melt it on low flame. When melted, remove the double boiler from the flame. Add Popcorn and mix well to coat all Popcorn well coated with Chocolate. Add Oreo Cookies crumb and mix well. Set it in a serving plate or a serving bowl.

 

Refrigerate it for at least 10 minutes.

 

Serve Fridge Cold for BUDDY Taste of Chocolaty Popcorn.

 

MAKE CHILDREN PARTY

COOL CRUNCHY AND CHEERFUL

WITH

muddy buddy popcorn…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!