પંચખાદ્ય / Panchkhadya

પંચખાદ્ય / Panchkhadya

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૧ કપ

 

સામગ્રી:

ખસખસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સુકી ખારેક ના નાના ટુકડા ૪ ખારેક ના

સુકા નારીયળ નું ખમણ ૧/૨ કપ

ખડી સાકર (મિસરી) ૧ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

રીત:

એક નોન-સ્ટીક પૅન ગરમ કરો.

 

ગરમ કરેલા નોન-સ્ટીક પૅનમાં ખસખસ ને કોરા જ સેકી લો.

 

પછી, સેકેલા ખસખસ ને પીસી લો.

 

પીસેલા ખસખસ સાથે સુકી ખારેક ના ટુકડા ઉમેરી, ફરી પીસી લો.

 

પછી એને એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

હવે, ખડી સાકર ને પીસી લો અને ખસખસ-ખારેક ના મીશ્રણમાં ઉમેરી દો.

 

હવે, એક પૅનમાં સુકા નારીયળ ખમણને સુકુ જ સેકી લો અને પછી તૈયાર કરેલા મીશ્રણમાં ઉમેરી દો.

 

હવે એમાં, એલચી પાઉડર મીક્ષ કરી દો.

 

બધુ જ બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

પંચખાદ્ય તૈયાર છે.

 

આપણા લાડીલા અને પુજ્ય બાપ્પા.. ગણપતી બાપ્પા ને પ્રસાદ ધરાવો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 10 minutes

Yield 1 cup

 

Ingredients:

Poppy Seeds 2 tbsp

Dry Dates small pcs of 4 dates

Dry Coconut grated ½ cup

Rock Sugar 1 tbsp

Cardamom Powder ½ ts

 

Method:

Pre-heat a non-stick pan.

 

Dry roast Poppy Seeds in pre-heated non-stick pan.

 

Then, crush roasted Poppy Seeds.

 

In crushed roasted Poppy Seeds, add small pieces of Dry Dates and crush again.

 

Then, take it in a bowl.

 

Now, crush Rock Sugar and mix with Poppy Seeds and Dry Dates mixture.

 

Now, dry roast grated Dry Coconut in a pan. Then, mix with prepared mixture.

 

Now, mix Cardamom Powder with prepared mixture.

 

Mix very well.

 

Panchkhadhya is ready.

 

Offer to our beloved and venerable Bappa…Ganpati Bappa…

 

1 Comment

  • Samir Telivala

    September 13, 2021 at 9:40 AM Reply

    Pls show recipe of bundi ladoos.

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!