હેઝલનટ બનાના સેન્ડવિચ / Hazelnut Banana Sandwich

હેઝલનટ બનાના સેન્ડવિચ / Hazelnut Banana Sandwich

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૪

પાકા કેળા ની સ્લાઇસ ૧ કેળા ની

હેઝલનટ પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખારી સીંગ નો કરકરો પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

દરેક બ્રેડ સ્લાઇસ ની એક બાજુ હેઝલનટ પેસ્ટ લગાવી દો.

 

હવે, હેઝલનટ પેસ્ટ લગાવેલી ૧ બ્રેડ સ્લાઇસ લો. એની ઉપર પાકા કેળાની થોડી સ્લાઇસ ગોઠવી દો.

 

એની ઉપર, થોડો ખારી સીંગનો કરકરો પાઉડર છાંટી દો.

 

એની ઉપર બીજી એક બ્રેડ સ્લાઇસ, હેઝલનટ પેસ્ટ લગાવેલો ભાગ અંદરની બાજુ રાખી, મુકી દો.

 

આ રીતે બીજી સેન્ડવિચ પણ તૈયાર કરી લો.

 

સેન્ડવિચ મેકરમાં ગ્રીલ કરી લો. ગ્રીલ કરવા માટે માખણ લગાવો.

 

ગરમ ગરમ પીરસો.

 

સેન્ડવિચના દરેક બાઈટમાં કેળાની અનોખી જ મીઠાશ માણો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 10 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Bread Slices 4

Banana Slices of 1 banana

Hazelnut Paste 2 tbsp

Roasted Salted Peanuts 2 tbsp

(coarse powder)

Butter 2 tbsp

 

Method:

Apply Hazelnut Paste on one side of each Bread Slice.

 

Put some Banana Slices on 1 of the Bread Slice with Hazelnut Paste.

 

Sprinkle some coarse powder of Roasted Salted Peanuts.

 

Put another Bread Slice facing the side with applied Hazelnut Paste down covering Banana Slices.

 

Repeat to make another sandwich.

 

Grill in a sandwich maker. Apply Butter to grill.

 

Serve Hot.

 

Enjoy The Sweetness of Banana with Every Bite of Sandwich…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!